חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - תביעה לפינוי חברת ארקיע משדה התעופה דב הוז | 11.12.2014


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> תביעה לפינוי חברת ארקיע משדה התעופה דב הוז | 11.12.2014
 
 
 
תביעה לפינוי חברת ארקיע משדה התעופה דב הוז


פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) הגישה היום לבית משפט השלום בעיר כתב תביעה, בהליך סדר דין מקוצר, לפינויה של חברת ארקיע, וכלל החברות הקשורות אליה, משדה התעופה דב הוז.
 
על פי כתב התביעה, החל מאמצע שנות ה- 90 עושה חברת ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב, לצורך פעילותה העסקית, ללא הסדרה חוזית.
 
כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה חברת ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה העלה חרס, והלכה למעשה, השימוש העסקי המבוצע על ידה במקרקעין נעשה ללא הרשאה, תוך הפרת תום הלב ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית, בניגוד גמור לתקנת הציבור ולהסכמות מאוחרות אליהם הגיעו הצדדים.
 
בנסיבות אלו, מוגשת התביעה לפינוי וסילוק ידה של ארקיע וכל מי שמטעמה מהמקרקעין.
 
בכתב התביעה אף מצוין כי בצד הפגיעה באינטרס הציבורי, מעצם השימוש במקרקעין מבלי שניתנה לארקיע או למי מטעמה רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עימן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות דמי שימוש ראויים עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי ארקיע מהמקרקעין. אינטרס ציבורי זה הינו החלטת הממשלה, אשר קיבלה את אישור בית המשפט, הקובעת כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018, כאשר לצורך פינוי זה התחייבה רשות שדות התעופה, בהסכם מול רשות מקרקעי ישראל, להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות ביום 30.6.16.
 
כתב התביעה הוגש, מטעם רשות מקרקעי ישראל, ע"י עוה"ד רינה מיוחס, הילה ליבנה ואבי-טל שלומי, מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).
 


מצ"ב כתב התביעה.בבית המשפט השלום                                                                      ת.א. _________
בתל אביב יפו
התובעת:           1.         מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל
                                    ע"י ב"כ מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
                                    רחוב הנרייטה סולד 1, תל אביב 69492
                                    טל: 03-6970222 פקס: 03-6918541
 
- נ ג ד -
 
הנתבעות:          1.         ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ
                        2.         ארקיע תיירות בע"מ
                        3.         ארקיע קליק בע"מ
                        4.         אי. סי. אס ששירותי שכר ישראליים בע"מ
                        5.         ארקיע אינטרנשיונל (1981) בע"מ
                        6.         אחזקת מטוסים ושרותי תעופה מיסודה של ארקיע בע"מ
                        7.         קבוצת החזקות תעופה (2005) בע"מ
                        8.         ארקיע (השקעות בתעופה בע"מ)
                        9.         אחזקות ארקיע נתיבי אוויר ושירותי תעופה בע"מ
                                    שדה התעופה דב הוז
                                    ת.ד. 39301 תל אביב 61392

 

מהות התביעה: תביעה בסדר דין מקוצר - פינוי                                        
                                   
                                    כתב תביעה בסדר דין מקוצר
בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן פסק דין המורה על פינוין של הנתבעות ו/או מי מטעמן משטחי המקרקעין הידועים כגוש 6634 חלקות 240, 242, 243, 246 וגוש 6900 חלקה 23 (להלן: "המקרקעין").
כללי -
1.                   התובעת, רשות מקרקעי ישראל מחוז תל אביב, תהא מיוצגת ע"י פרקליטות מחוז ת"א (אזרחי) שמענה להמצאת כתבי בי-דין הוא כמפורט בכותרת כתב תביעה זה.
2.                   כל הטענות המשפטיות בכתב תביעה זה נטענות לחילופין ו/או במצטבר ו/או בהשלמה, הכול לפי הקשר הדברים והגיונם.
3.                   טענות עובדתיות נטענות באופן מצטבר ו/או משלים לפי הדבק הדברים והקשרם. טענות עובדתיות חלופיות נטענות רק במקום בו העובדות כהווייתן אינן ידועות לתובעת בעת כתיבת כתב תביעה זה.
4.                   התובעת שומרת לה את הזכות לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק פרט או פרטים כלשהם מכתב התביעה, במידה ויתקבל מידע נוסף רלוונטי לאירועים נשוא כתב תביעה זה.
תיאור המקרקעין
5.                   המקרקעין נשוא התביעה ידועים כחלק מגוש 6634 חלקות 240, 242, 243, 246 וגוש 6900 חלקה 23 והם מהווים חטיבת קרקע המצויה בעיר תל-אביב – יפו, מצפון לנחל הירקון המשמשת כשדה תעופה הידוע בשם "שדה התעופה דב הוז" (להלן: "שדה דב").
            עותק מתשריט החלקות מצורף ומסומן כנספח 1 לכתב התביעה.
6.                   יצוין כי החלקות האמורות פוצלו מחלקה אשר בעבר הייתה ידועה כחלקה 8 בגוש 6634. 
7.                   המקרקעין הינם מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד (ר' סעיפים 107, 130(א) ו – 113(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969).
8.                   מדינת ישראל היא הבעלים של המקרקעין. בהקשר זה יובהר, כי אף לחברת הירקון בע"מ זכויות בלתי מסוימות בשטח כולל של 6,220 מ"ר וזאת בחלק מחלקות 243 ו- 246 בגוש 6634.
            נסחי המקרקעין הרלבנטיים מצורפים ומסומנים כנספח 2 לכתב התביעה.
תצלום אויר המתאר את המקרקעין מצורף ומסומן כנספח 3 לכתב התביעה.
9.                   ביום 8.6.61 נחתם הסכם מכר בין רשות הפיתוח לבין ארקיע לרכישת זכויות בעלות בחלק מחלקה 8 הנ"ל, בשטח כולל ומסוים של 3,044 מ"ר. מבלי לגרוע מכלל טענות התובעת תטען התובעת כבר עתה, כי ככל הנראה המקרקעין המסוימים נשוא הסכם זה אינם מצויים כלל בתוך תחום שדה דב וחלקם הופקע לטובת עיריית תל אביב.
בעקבות הסכם זה, ורק בשנת 1989, נרשמה הערת אזהרה לטובת ארקיע על זכויות המדינה בחלקה 242 במקרקעין (חלקה שנוצרה כאמור לאחר הליך איחוד וחלוקה של חלקה 8 ההיסטורית) . במאמר מוסגר יצוין, כי ההתחייבויות על פי ההסכם לא הבשילו לכדי זכויות במקרקעין ואף לא נרשמו בפנקסי רשם המקרקעין.
עותקים מהסכם המכר מצורף ומסומן כנספח 4. עותק מתשריט שנמצא בתיק המינהל ואשר ככל הנראה מתאר את המקרקעין נשוא הסכם המכר (נספח 4) מצורף ומסומן כנספח 5 לכתב התביעה.
 
הצדדים
10.               התובעת – מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") מנהלת את המקרקעין על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960 וחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך – 1960.
ניהול שדות התעופה השונים עבור המדינה והמינהל נעשה על ידי רשות שדות התעופה (להלן: "רש"ת") שהינה רשות ציבורית, תאגיד סטטוטורי שהוקם ופועל על פי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז 1977 (להלן: "חוק רשות שדות התעופה"). במסגרת זו אחראית רש"ת, בין היתר, להחזקתם, הפעלתם, פיתוחם של שדות התעופה של מדינת ישראל המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה.
יובהר כבר עתה, כי שדה דב אינו נמנה עם שדות התעופה המפורטים בתוספת לחוק רשות שדות התעופה ואולם, רש"ת מעניקה שירותים לשדה דב, ביניהם – שירותי פיקוח טיסה, כיבוי אש, מתקני תעופה וכיו"ב, מכח צו רשות שדות התעופה: מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז ותל אביב, התש"ן 1989 (להלן: "צו הרשות"). עוד יובהר, כי על השירותים השונים הניתנים לשדה דב על ידי רש"ת, חלות הוראות חוק רשות שדות התעופה למעט הסעיפים העוסקים בהעברת המקרקעין מהמדינה לרש"ת.
בהתאם לאמור, גובה רש"ת מבעלי ההרשאה דמי שימוש על פי הסכמים שנחתמו מולה. דמי השימוש הראויים המשולמים במקרקעין המשמשים שדות תעופה אחרים נקבעים על פי תעריף כללי המותאם עבור כל שדה ושדה.
11.               הנתבעת מס' 1 (להלן גם: "ארקיע") הינה חברת תעופה המחזיקה ועושה שימוש במקרקעין שבשדה דב הן בתקופה שלפני שהפכה לחברה פרטית בשנות ה- 80 והן לאחריהם. השימוש שעושה ארקיע מאז ועד היום הוא שימוש עסקי לצרכיה העסקיים. בחלק מהזמנים הוסדר השימוש שעשתה ארקיע במקרקעין בהסכמי הרשאה זמניים כאשר החל משנות ה–90, עושה ארקיע שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב לצורך פעילותה הפרטית ללא הסדרה חוזית.
12.               ייאמר כבר כאן, כי כל ניסיון להסדיר את השימוש שעושה ארקיע במקרקעין במסגרת הסכם הרשאה כתוב העלה חרס, והלכה למעשה, ארקיע עושה שימוש במקרקעין ללא הסכם הרשאה, תוך הפרת חובת תום הלב, ותוך פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בקופה הציבורית, בניגוד גמור לתקנת הציבור ולהסכמות מאוחרות אליהם הגיעו הצדדים.
13.               הנתבעות 2 – 9 הינן חברות בנות ו/או חברות הקשורות ו/או חברות שלובות של ארקיע. במסגרת זו, ארקיע אפשרה לאותן חברות להחזיק ולעשות שימוש במקרקעין שבשדה דב מבלי שניתנה להן כל רשות לעשות זאת בשום שלב שהוא, והן נתבעות בתביעה זו ביחד ולחוד עם הנתבעת מס' 1, אשר היא הנתבעת והחברה המרכזית באשכול החברות הנתבע, והיא זו שעימה נוהלו במשך השנים כל המגעים וההתקשרויות בין הצדדים, וזאת אך לשם הזהירות.
מהות התביעה
14.               בתביעה דנן יתבקש בית המשפט הנכבד, ליתן פסק דין המורה על פינוי וסילוק ידן מן המקרקעין של הנתבעות ושל כל מי שמחזיק בקרקע ו/או עושה בה שימוש מטעמן זאת לאחר שנשלח לנתבעות מכתב התראה והנתבעות לא פעלו להסדרת זכותן להחזיק ולעשות שימוש במקרקעין והן מחזיקות במקרקעין ועושות בהם שימוש שלא על פי זכות שדין ו/או רשות אחרת תוך שהן שילמו תשלומים מופחתים ולא ראויים, וממילא, ככל שניתנה להן רשות לעשות כן כנגד אותו תשלום בחסר (דבר המוכחש), הרי שרשות זו בוטלה החל מיום 12.11.08, הכול כפי שיפורט להלן.
להשלמת התמונה יצוין, כי ארקיע הגדילה לעשות כאשר החל משנת 2010 הפסיקה באופן חד צדדי לשלם כל תשלום בגין השימוש ורק לאחרונה בעקבות פניית רש"ת לארקיע העבירה האחרונה את אותו תשלום בחסר, בגין כל אותם שנים.
15.               בצד האינטרס הציבורי בסילוק ידן של הנתבעות מן המקרקעין בשל העובדה שהן עושות שימוש במקרקעין מבלי שניתנה להן רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עימן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות לרש"ת דמי שימוש לא כל שכן דמי שימוש ראויים עבור השימוש במקרקעין, קם אינטרס ציבורי נוסף לפינוי ארקיע מהמקרקעין בעקבות החלטת ממשלת ישראל מס' 5188 מיום 28.10.2012, הקובעת כי שדה דב יפונה עד לסוף שנת 2018. לצורך פינוי שדה דב התחייבה רש"ת להפסיק את הפעילות התעופתית של החברות המסחריות בשדה דב עם פקיעת תוקפו של צו הרשות ביום 30.6.2016 שכן על פי החלטת הממשלה הצו לא יוארך לתקופה נוספת.
            עותק מהחלטת ממשלה מס' 5188 מיום 28.10.2012 ומההסכם שנחתם בין רש"ת למינהל להעברת הפעילות התעופתית מיום 12.8.2013 מצורפים ומסומנים כנספח 6 לכתב תביעה זה.
16.               בנסיבות אלו, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות לנתבעות לפנות את המקרקעין ולהשיבם לידי התובעת.
רקע עובדתי רלוונטי
17.               בסוף שנת 1949, החליט שר התחבורה דאז דוד רמז, להקים חברת תעופה פנים ארצית כדי לאפשר קשר אווירי לאילת. מכוון שייעוד החברה היה טיסות לאילת, היא נקראה בתחילה בשם "אילתה" והוקמה בסיועה של חברת "אל על", שקמה חודשים ספורים קודם לכן. בדצמבר 1950 נרשמה החברה בשמה החדש והקבוע, "ארקיע".
            זיכרון דברים מיום 11.1.1961 בין משרד התחבורה לבין משרד הביטחון הנוגע לשימוש האזרחי בשדה דב וההרשאה שניתנה לארקיע במסגרתו מצ"ב כנספח 7 לכתב תביעה זה.
18.               בחודש פברואר 1980 נמכרה "ארקיע" לבעלים פרטיים. עם העברתה לידיים פרטיות, עברה ארקיע שינויים מפליגים בהרכב צי המטוסים, בתחומי פעילותה ובצוות העובדים וההנהלה, והפכה לחברת תיירות ותעופה, גדולה וכלכלית לכל דבר ועניין עם פעילות עסקית ענפה המציעה, מלבד טיסות הפנים, טיסות שכר לחו"ל וכן שרותי בידוק והחכרת מטוסים.
19.               החל משנות השמונים, לאחר שהפכה "ארקיע" לחברה פרטית, מחזיקות "ארקיע" והנתבעות 2-9, או מי מהן או מי מטעמן, במקרקעין שבשדה דב ועושות שימוש בנכסים ובשטחים שבשדה דב לצורך פעילותן הפרטית כל זאת ללא הסדרה חוזית.
20.               משנת 2005 מחזיקה ארקיע ועושה שימוש בכ- 14 דונם לא מבונים וכ - 6 דונם תכסית שטח מבונה.
עותק תצלום אויר המתאר את המקרקעין המוחזקים על ידי הנתבעות מצורף ומסומן כנספח 8 לכתב התביעה.
21.               אומנם, לגבי חלק מהנכסים בהם נעשה השימוש כאמור, נחתמו במהלך שנות ה- 70-80, בין הרש"ת לבין ארקיע, הסכמי הרשאה לתקופות קצובות לפיהם הורשתה ארקיע להשתמש בנכסים המפורטים באותם ההסכמים לצורך פעילותה לתקופה כנקוב באותם הסכמים (להלן: "הסכמי הרשאה"). כך או כך, מראשית שנות ה – 90 לא נחתמו ו/או גם לא חודשו אותם הסכמי הרשאה עם ארקיע או מי מטעמה בקשר לשימוש שעושה זו במקרקעין לצורך פעילותה הפרטית.
להשלמת התמונה יובהר, כי לגבי חלק אחר של נכסים המצויים בשטחי שדה דב, עשתה ועודנה עושה ארקיע ו/או יתר הנתבעות, שימוש לאורך השנים, ללא שניתנה להן כל רשות לעשות כן, מבלי שנחתם עמן הסכם הרשאה כלשהו לשימוש באותם נכסים, ומבלי ששולמה כל תמורה עבור השימוש בנכסים אלה.
עותק מהסכמי ההרשאה לגבי חלק מהמקרקעין מצורפים ומסומנים כנספחים 9 ו– 10  לכתב התביעה.
22.               מאז תחילת שנות התשעים נוהלו בין נציגי רש"ת לבין ארקיע מגעים לצורך הסדרת השימוש שעושות הנתבעות בשדה דב ולצורך הסדרת התשלום בגין אותו שימוש. ביום 30.9.1993 הגיעו רש"ת וארקיע לפשרה בקשר לתשלום חובות העבר של ארקיע בגין השימוש שעשתה ארקיע במקרקעין בשנים 1982 – 1993. ייאמר כבר כאן, כי התשלום עליו סוכם בין הצדדים בגין שנים אלו היה בשיעור מופחת ולצרכי פשרה בלבד.
 
הסכמה זו במסגרת הפשרה הנ"ל, באה, בין היתר, בכדי להסדיר, ראשית לכל, את הרשות שניתנה לארקיע לעשות שימוש במקרקעין במסגרת חוזה הרשאה, כנדרש לפי מינהל ציבורי תקין ושוויוני, וכן כדי לפתוח פתח להסדרה של תשלום דמי השימוש הראויים בגין השימוש במקרקעין מאותו מועד ואילך. חרף האמור, ארקיע אשר נהנתה מהתעריף המופחת המשולם רק כעבור שנים רבות, בחרה, בחוסר תום לב, להמשיך באותו מתווה עמום, ונמנעה מלחתום על הסכם הרשאה הצופה פני עתיד ובהתאם,  נמנעה מלשלם דמי שימוש ראויים בגין השימוש שהיא עושה במקרקעין.
עותק מכתבים מטעם ארקיע בהם התחייבות מפורשת לשאת בתשלום עבור דמי השימוש ו/או התחייבות להסדיר את חובותיה בגין דמי השימוש מצורף ומסומן כנספח 11­ֿא' ו- 11ב' לכתב תביעה זה.
23.               ביום 3.12.1995 או בסמוך לכך נערכה פגישה בין חשב רש"ת לבין נציגי ארקיע. בפגישה זו הגיעו הצדדים להבנה עקרונית על סכום שעל ארקיע לשלם בגין השימוש במקרקעין לשנת 1994 ואילך ואולם הבנה זו הייתה כפופה לאישור הגורמים הרלבנטיים בכל אחד מהגופים. ביום 24.12.1995 הודיעה ארקיע לרש"ת, כי היא נענית להצעה כפי שעלתה בישיבה מיום 3.12.1995 וצרפה המחאה על פי אותו תחשיב שהוצע.
 
עותק סיכום הדיון מיום 3.12.1995 (להלן: "סיכום הדיון") מצורף ומסומן כנספח 12 לכתב התביעה.
עותק מכתבו של מזכיר חברת ארקיע מיום 24.12.1995 המודיע על קבלת ההצעה מצורף ומסומן כנספח 13 לכתב התביעה.
24.               ביום 28.12.1995 השיב חשב רש"ת למכתב נציג הנתבעת מיום 24.12.1995, כי ההצעה שנדונה בפגישה מיום 3.12.1995 טרם אושרה על ידי הגורמים המוסמכים ולפיכך אין בקבלת הכספים על פי התחשיב המוצע כדי לאשר את תוכן השיחה.
עותק מכתב חשב רש"ת מיום 28.12.1995 מצורף ומסומן כנספח 14 לכתב התביעה.
25.               ביום 2.6.1996 הודיע חשב רש"ת למזכיר חברת ארקיע כי רש"ת מסכימה לראות בסכום כסכום מחייב בכפוף למספר תנאים אותם מנה החשב במכתבו ובכלל זה, כי תנאי מפורש למתן הסכמת רש"ת לסכום המוצע כדמי שימוש הינו - חתימה על חוזה הרשאה מוסדר בתוך 90 ימים מגיבוש ההסדר. החשב הוסיף והבהיר, כי ללא הסדרה חוזית של כל הפעילות העסקית של הנתבעות בשדה דב, הסכומים אשר ישולמו לרש"ת ייראו כתשלום "על חשבון" בלבד.
במילים אחרות, רש"ת התנתה את ההסדר המוצע בחתימה על הסכם הרשאה בתוך זמן קצוב וכי במידה ולא ייחתם הסכם כאמור יהווה תשלום הסך של 890,000 ₪ לשנה כתשלום על חשבון דמי השימוש בלבד.
עותק מכתב רש"ת מיום 2.6.1996 מצורף ומסומן כנספח 15 לכתב התביעה.
יודגש, כי גם במקרה זה הסכימה רש"ת להסתפק, בקבלת דמי שימוש מופחתים (890,000 ₪ צמודים למדד חודש דצמבר 1994) אשר אינם מבטאים את הערך הראלי של דמי השימוש במקרקעין ובלבד שהרשות לעשות שימוש במקרקעין תוסדר בהסכם הרשאה מסודר. ואולם, גם במקרה זה ארקיע אשר נהנתה מתעריף מופחת בחרה, בחוסר תום לב, להמשיך את המצב העמום, להימנע מלחתום על הסכם הרשאה ולהמשיך את המצב הקיים של תשלום דמי שימוש מופחתים ולא ריאליים ביחס להיקף השימוש שהיא עושה במקרקעין, עד כמה שניתן.
26.               בהקשר זה יצוין כי בניגוד להתנהלות של ארקיע בשדה דב, הרי שבשדות תעופה אחרים השימושים השונים שעושה ארקיע במקרקעין מסודרים בהסכמי הרשאה שנחתמים מעת לעת.
עותק לדוג' של הסכם הרשאה שנחתם עם ארקיע בשדות תעופה אחרים מצורף ומסומן כנספח 16 לכתב התביעה.
27.               יודגש, כי מאז שנת 1996 לא נחתם הסכם הרשאה והלכה למעשה, מאז שנת 1994 שילמה ארקיע תשלומים על חשבון דמי שימוש במקרקעין בסכום כולל של 890,000 ₪ לשנה בתוספת הפרשי הצמדה בלבד על חשבון דמי השימוש כאשר החל משנת 2010 הפסיקה ארקיע להעביר גם תשלום זה וחידשה אותו רק בעת האחרונה. כך או כך, תשלומים אלו אין בהם להקנות לנתבעות זכויות כלשהן במקרקעין.
28.               במהלך השנים שלאחר סיכום הדיון שלא הבשיל לכדי הסכם הרשאה, פנתה רש"ת לארקיע מס' פעמים בדרישה לבוא ולחתום על הסכם הרשאה אשר יסדיר, בין היתר, את נושא זכותה של ארקיע לעשות שימוש במקרקעין. פניות אלו נותרו ללא מענה.
דוגמא לפניות רש"ת לארקיע מצ"ב כנספח 17 ו- 18­ לכתב התביעה.
29.               בכך שארקיע נמנעה מלחתום על הסכם הרשאה כפי שנקבע בסיכום הדיון הרי, שמעבר לעובדה שארקיע לא יכולה לראות בסיכום דיון זה הסכם הרשאה לעשות שימוש במקרקעין (באשר אישורו ע"י הגורמים המוסמכים על פי חוק ברשות שדות התעופה הותנה בתנאים שלא מולאו), הרי שהיא ביודעין מחזיקה ועושה שימוש בקרקע החל משנת 1994 שלא על פי זכות בדין ו/או רשות אחרת, וככל שניתנה לה רשות לעשות כן (דבר המוכחש), הרי שרשות זו בוטלה, כפי שיפורט להלן.
30.               משהפניות לארקיע להסדיר את השימוש במקרקעין בהסכם הרשאה הושבו ריקם, נשלח ביום 12.11.08 לארקיע ולנתבעות 2-9, מכתב התראה מטעם יחידת התביעות בפרקליטות המדינה, בו נדרשו הנתבעות, פעם נוספת, להסדיר בהסכם הרשאה את עצם השימוש בשדה דב וכן את תשלום דמי השימוש הראויים, הכול בתוך 30 ימים.
פרקליטות המדינה הודיעה לנתבעות באופן מפורש, כי ככל שלא ייכרת הסכם הרשאה מסודר בנוסח המקובל בתוך 30 יום, יש לראות בהודעה זו כהודעה על ביטולה של זכות השימוש בנכסי המדינה שניתנה לארקיע או למי מטעמה, ככל שניתנה בעבר, בשדה דב וכי ניתנת לארקיע הודעה מוקדמת לפינוי כל נכסי המדינה.
בשים לב להיקף השימוש ולמהותו, ניתנה לארקיע, לפנים משורת הדין, הודעה מוקדמת של 15 חודשים לפינוי כל נכסי המדינה בהם עושה ארקיע שימוש בשדה דב.
העתק המכתב מיום 12.11.08 מצורף ומסומן כנספח 19 לכתב התביעה.
31.               מיותר לציין, כי הנתבעות לא הסדירו את השימוש בהסכם הרשאה גם לאחר מכתב זה ולא פעלו לפינוי המקרקעין בתקופה זו ותקופת ההודעה המוקדמת הסתיימה ביום 12.2.2010.
32.               יתר על כן, לא זו בלבד שמכתב ההתראה שנשלח מטעם פרקליטות המדינה לא זכה עד היום לכל תגובה עניינית מטעם קבוצת ארקיע, הרי שהנתבעות עשו דין לעצמן – הפסיקו באופן חד צדדי להעביר תשלום כלשהו על חשבון דמי השימוש החל משנת 2010, למשך מספר שנים, לא פינו את המקרקעין כנדרש והלכה למעשה, הן ממשיכות לעשות במקרקעין כבשלהן ללא כל רשות.
זאת ועוד, הנתבעות לא בקשו ולא קיבלו על הסכמה ו/או רשות בין מפורשת ובין מכללא, מאת התובעת ו/או מי מטעמה, לעשות שימוש כלשהו ו/או להמשיך ולעשות שימוש בשטח המקרקעין. בהעדר הסכמה ו/או רשות כאמור, פועלות הנתבעות שלא כדין תוך השגת גבול במקרקעי הזולת.
33.               בנסיבות אלו, נשלח ביום 17.2.2010 מכתב נוסף אל הנתבעות בדרישה לפינוי נכסי המדינה בתוך 45 ימים. גם מכתב זה לא זכה לכל תגובה עניינית מטעם הנתבעות. הנתבעות לא פינו את המקרקעין כנדרש ולא הותירו בידי התובעים ברירה אלא להגיש תביעה זו לפינוין ולסילוקן מן המקרקעין.
העתק המכתב מיום 17.2.10 מצורף ומסומן כנספח 20 לכתב התביעה.
34.               להשלמת התמונה יצוין, כי בשל העובדה שהנתבעות אינן מעבירות תשלום המשקף את דמי השימוש הראויים בגין השימוש שהן עשו ועושות בנכסי ומקרקעי שדה דב, זאת על אף התחייבויות חוזרות ונשנות מטעמן לעשות כן, הגישו המינהל ורש"ת תביעה כנגד הנתבעות לחייבן, יחד ולחוד, לשלם להם דמי שימוש ראויים בגין השימוש שהן עשו מאז 2002 ועושות במקרקעין נשוא התביעה ודמי ניהול ואחזקה  (ת.א. 2385/08).
תיק זה תלוי ועומד בערכאות ובמסגרתו התנהל הליך גישור ממושך שלא צלח. התיק ממשיך להתנהל וטרם הגיע לכדי סיום.
35.               לאחרונה, לאחר שהנתבעות הפסיקו להעביר תשלום כלשהו על חשבון דמי השימוש, ובעקבות פניית רש"ת לארקיע, העבירה ארקיע סך כולל של כ- 9.5 מליון ₪ כדמי שימוש שאינם שנויים במחלוקת בגין התקופה שתחילתה ביום 1.1.2010 וסיומה ביום 31.12.04, מובן כי תשלום זה אין בו כדי לגרוע מכלל טענות התובעת ורש"ת ביחס לגובה דמי השימוש הראויים שעל ארקיע לשלם בגין השימוש בשדה דב וביחס לעצם זכותה של התובעת לדרוש פינוין של הנתבעות מהמקרקעין.
העתקים ממכתב הפניה של רש"ת לארקיע מיום 27.1.14, ממכתב התשובה של ארקיע מיום 27.2.14 וממכתב תשובה לתשובה של רש"ת מיום 9.3.14 מצורפים ומסומנים כנספחים 21 - 23 בהתאמה לכתב התביעה.
הטיעון המשפטי
36.               במצב שנוצר, קמה לתובעת הזכות לדרוש את פינוין וסילוק ידן של הנתבעות מהמקרקעין והחזרתם של המקרקעין לידי המדינה כשהם ריקים ופנויים מכל אדם וחפץ. הזכות להגיש תובענה זו לסילוק יד קמה לתובעת מכוח תקנה 202(3) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, לאחר שצורפו כל הראיות בכתב התומכים בתובענה.
37.               התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים הועברו כאמור לנתבעות ולא זכו למענה ענייני.
38.               ארקיע ו/או הנתבעות ו/או חלקן עושות שימוש במקרקעי שדה דב מבלי שניתנה להן רשות מפורשת לעשות כן, מבלי שנחתם עמן הסכם הרשאה ומבלי שהן משלמות דמי שימוש לא כל שכן דמי שימוש ראויים עבור השימוש שהן עשו ועושות גם כיום במקרקעין. בכך, הפרו הנתבעות את הוראות החוזים השונים אשר נחתמו עמן במהלך השנים, עושות עושר שלא במשפט, מפרות את דיני הקניין ואת הוראות חוק השכירות והשאילה וכן מבצעות עוולה נזיקית.
39.               בהקשר זה יצוין כי הסכם הפשרה אליו הגיעו רש"ת וארקיע בשנת 1993, בו סוכם כי ארקיע תשלם סכום נמוך לכיסוי חובות העבר בגין השימוש שעשתה במקרקעין, הותנה בכך שארקיע תחתום על הסכם הרשאה כנדרש ותשלם דמי שימוש ראויים מעתה ואילך. משארקיע לא פעלה על פי האמור בהסכם זה ואף הגדילה לעשות והפסיקה למשך תקופה של 4 שנים העברת תשלומים כלשהם בגין השימוש שהיא עושה וחידשה את התשלום רק לאחרונה, אין להסכם הפשרה כל תוקף מחייב.
עוד בהקשר זה, הסכמת ארקיע להסכם בשנת 1993 והודעתה מיום 24.12.1995 (נספחים 11, 13 הנ"ל) מהוות הודאת בעל דין כי לארקיע אין זכויות במקרקעין וכי התובעת זכאית לדרוש את סילוק ידה מהמקרקעין .
40.               הנתבעות אינן בעלות זכויות כלשהן במקרקעין. לנתבעות אין הסכם הרשאה עם התובעת או מי מטעמה. הנתבעות לא בקשו ולא קיבלו הסכמה ו/או רשות בין מפורשת ובין מכללא, מאת התובעת ו/או מי מטעמה, לעשות שימוש כלשהו ו/או להמשיך ולעשות שימוש בשטח הכלול במקרקעין, כמפורט לעיל. ההסדרים אליהם הגיעו רש"ת והנתבעות בשנות ה- 90 היו הסדרים זמניים שהותנו בתנאים שלא מולאו ושניסו להביא את הצדדים להסדרת קבע של יחסיהם החוזיים ואולם אלו לא קרמו עור וגידים להסכם הרשאה כדין.
41.               ללא הסכם הרשאה עם התובעת או עם רש"ת אין הנתבעות יכולות לתבוע הכרה בזכויות כלשהן במקרקעין ומחויבותה של רשות מקרקעי ישראל, כנאמן הציבור, הינה לנהל את קרקעות המדינה בשוויון, לשמור על האינטרס הציבורי, ולא לאפשר מתן טובות הנאה בלתי מוצדקות במקרקעין.
42.               בהעדר הסכמה ו/או רשות כאמור, פועלות הנתבעות שלא כדין תוך השגת גבול במקרקעי הזולת ויש לדחות כל טענה בדבר מתן רשות בלתי הדירה לשימוש במקרקעין.
43.               לחילופין ובאם ימצא בית המשפט הנכבד כי ניתנה לנתבעות רשות מפורשת ו/או מכללא להחזיק ו/או להשתמש במקרקעין, טענה המוכחשת כשלעצמה, הרי שרשות זו בוטלה במפורש במכתב שנשלח לנתבעות עוד ביום 12.11.08 (נספח 19) וביום 17.2.10 (נספח 20) והיא אף מבוטלת גם מכוח הגשת כתב תביעה זה.
44.               יתר על כן, מעת שהתובעת ו/או מי מטעמה פנו לנתבעות וביקשו את פינוי המקרקעין, הרי שמעמדן של הנתבעות כברות רשות במקרקעין (ככל שהיה להן מעמד כזה) - בוטל, מכאן כי הנתבעות מחזיקות ומשתמשת שלא כדין וללא הסכמת הבעלים במקרקעין, וזאת תוך הפרה בוטה של זכות הבעלות של התובעת.
45.               לבית המשפט הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה זו לפי טיבה וכתובת הנתבעות.
46.               אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להיעתר לתביעה ולהורות על פינוין של הנתבעות  וכל המחזיק במקרקעין מטעמן מן המקרקעין נשוא כתב התביעה והותרת המקרקעין כשהם ריקים מכל אדם או חפץ, וכן להורות לנתבעות ולמי מטעמן להימנע מלהיכנס למקרקעין ו/או לתפוס בהם חזקה וכן להימנע מלהפריע לתובעת או מי מטעמה לבצע כל פעולה שהיא במקרקעין.
            עוד מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעות בהוצאות המשפט לרבות שכ"ט עו"ד כדין.
 
 
___________________                      _______________________
        הילה ליבנה                                                                    אבי-­טל שלומי
ממונה בפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)      סגן בכיר א' בפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)
 
 
 
___________________
רינה מיוחס
מנהלת מחלקת מקרקעין
פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)
 
 
 
פמת''א תמ/9323/08ה.ל. 848619
 
כתוב לנו:Weekly Review

סקירה שבועית

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית"

קבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות ותהנה מגישה לארכיון הסקירות שלנו - מאגר המידע האולטימטיבי לשמאים,עורכי דין, מהנדסים,חקלאים, קבלנים, משקיעי נדל"ן, חברות ביטוח, פיננסים ועוד...

 


אימייל
שם פרטי
  
 
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים