חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - את מי מייצג סוכן הביטוח ? את הלקוח או את החברה ?


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> את מי מייצג סוכן הביטוח ? את הלקוח או את החברה ?
 

בשנת 1998 הוגש לממונה על שוק ההון דוח מסכם ועניינו  "מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח".

גם אם חלפו כמעט 10 שנים מאז הוצא הדוח, הדוח עצמו נוגע בחלקו גם לענין השאלה את מי מייצג הסוכן ? את החברה או את הלקוח ? והוא עדיין רלוונטי, אפילו בחלקו.
 

 משרתם של שני אדונים    |     למי נאמנית סוכני הביטוח?   |   הצ'ופרים של חברות הביטוח לסוכנים   |


"משבר אמון" - סוכני הביטוח לא חייבים אמון ללקוחות

מתוך הדוח:

"ההוראות החוקיות הרלוונטיות לעניין הפיקוח על סוכני ביטוח בישראל הן:

 א. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א1981- ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), התשכ"ט1969- (להלן: "תקנות רישוי לסוכן"). עניינו של חוק הפיקוח הוא בתחום המשפט הציבורי.
מגמת החוק היא לחסום בפני מי שאיננו מתאים לכך את העיסוק בקשירת עסקות ביטוח. לפיכך, סעיף 24 לחוק קובע הוראה המייחדת את העיסוק ב"תיווך לעניין ביטוח" - בין כל אדם לבין מבטח - למי שיש בידו רשיון של סוכן ביטוח לפי חוק זה ובהתאם לתנאי הרשיון. העיסוק בתיווך ללא רשיון אסור על פי סעיף 24 לחוק הפיקוח ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 104 (ב) לחוק הפיקוח, שהעונש הקבוע לה הוא שנתיים מאסר או קנס המגיע היום לסך של 49,800 ש"ח, לפי הקבוע בסעיף 61 (א) לחוק העונשין, התשל"ז1977-.
 ב. ההוראות החוקיות הרלוונטיות לעניין מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח בישראל קבועות בחוק חוזה הביטוח. חוק זה הוא מתחום המשפט הפרטי ומגמתו היא צרכנית. הוא נועד, בעיקרו, להגן על האינטרסים של ציבור המבוטחים.
חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח חוקקו על רקע השינוים המפליגים שחלו בחקיקה בתחומים קרובים ובעיקר בתחום הבנקאות. המטרת היתה לאחד את החקיקה באותם תחומים ולעדכן הסדרים קיימים. 
אפיונים אלו של שני החוקים, נלקחו בחשבון בדיוני הועדה.
סימן ו' לחוק חוזה הביטוח (סעיפים 32-36) עוסק בסוכן הביטוח. הסעיפים המהותיים בסימן זה (סעיפים 33-36) קובעים חמישה עניינים המוגדרים בחוק, שלגביהם מוטלת על הסוכן שליחות סטוטורית כידה הארוכה של החברה המבטחת. לגבי אותם עניינים חלות על הסוכן הוראות חוק השליחות, התשכ"ה1965- בשינויים המחוייבים.
וזו לשונם של סעיפים 33-35 לחוק חוזה הביטוח:
"33. שליחות לעניין החוזה
(א) לעניין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניין כריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב.
(ב) לעניין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעת סוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של עניין מהותי כידיעת המבטח.
34. שליחות לעניין דמי הביטוח
לעניין קבלת דמי הביטוח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן.
35. שליחות לעניין מתן הודעות
לעניין מתן הודעות של המבוטח ושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיוך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למען אחר."
יודגש כי המחוקק לא קבע הוראה כללית שלפיה הסוכן הוא שלוחו של המבטח בכל הקשריהן של עסקות הביטוח, אלא בחר להגביל במפורש את מעמדו כשלוח רק לעניינים האמורים.
סעיף 32 לחוק חוזה הביטוח מגדיר את הסוכן כ"מי שעוסק בתיווך ביטוחים". הגדרה המלמדת על מעמד משפטי של "מתווך". אולם תחולתה של ההגדרה מוגבלת רק לגבי העניינים הנידונים בסימן ו' לחוק.
עולה במקובץ שהחקיקה הנוהגת היום איננה קובעת את מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח בישראל באופן ברור. כפי שיפורט בהמשך, גם הפסיקה הישראלית איננה חד משמעית בטיפולה בסוגיה זו."
 
עוד נאמר בדוח:
"...כתוצאה מערפול בשאלת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח, שהוזכר לעיל, מקובל לראות בסוכן הביטוח מחד גיסא נציגו של צרכן הביטוח, ומאידך גיסא סניף של חברת הביטוח, בעיקר בשל מצגים שונים (שילוט, נייר פירמה, הנפקת פוליסות ממשרד הסוכן) היוצרים ומחזקים רושם זה. הערפול ביחס לשאלת המחויבות של סוכן הביטוח כלפי שאר השחקנים בעסקה בא לידי ביטוי בפרקטיקות שונות שהתפתחו בשוק ובפסיקה של בתי משפט. לפיכך נזקקה הועדה להגדרה מחודשת של מעמדו של סוכן הביטוח..."

 להורדת הדוח לחץ כאן

 סוכן הביטוח טעה - האם הלקוח צריך לשלם?   |   סוכן הביטוח, בהיותו מקבל עמלות מחברת הביטוח, הוא בהכרח מוטה   |   

 תחקיר ערוץ 10 - אמנון  לוי שומר מסך | חדשות ערוץ 10  משבר אמון   |  סוכן הביטוח, בהיותו מקבל עמלות מחברת הביטוח, הוא בהכרח מוטה  |
 

 מי מבטח אותנו מסוכני הביטוח שלנו ( עו"ד אסף ורשה בתכנית המקצוענים 10 ) הכל על רשלנות של סוכני הביטוח

משרד עו"ד ג'ון גבע

ערוץ 10- "סוכן כפול" בתכנית "שומר מסך" - אמנון לוי:

"משבר אמון"  לשכת סוכני הביטוח עומדת מאחורי הסוכנים ששולחים את לקוחותיהם לבעלי מוסכים שמשלמים להם שוחד. תחקיר "שומר מסך" חשף את הפעילות הפלילית. בחוות דעת שהגישה הלשכה לביהמ"ש בעקבות התחקיר נכתב כי "חובת האמינות ללקוחות אינה חלה על סוכן הביטוח בענייני מוסכים"  |   המפקח על הביטוח: אסור להפנות למוסכי ההסדר תמורת שוחד  |   תחקיר: חברות הביטוח חוסכות על חשבון חיינו  |

 מה דינם של הבטחות וחיובים כפולים   |   כך תבחרו סוכן ביטוח   |  בלדה לסוכן ביטוח כפול    "אנחנו מוכרים מוות אז יש לנו דימוי שלילי"  |   סוכני הביטוח בקרב מחודש נגד ביטוח ישיר   בגלל הפרסומת שהרגיזה אותם   |  סוכן הביטוח, בהיותו מקבל עמלות מחברת הביטוח, הוא בהכרח מוטה   |   תבעו את ביטוח ישיר בגלל הפרסומת  | הפרסומת  |  תביעת הסוכנים נדחתה  |  מכרת פוליסה קבל תלושים לאבי סופר  |  חברות הביטוח ימשיכו לגרור אותנו לבית המשפט   |   

 

 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים